Akademicki Klub Turystyczny

Oddział Wrocławski PTTK
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Menu:

AKT Wrocław
Aktualności
Imprezy
Archiwum
Wydawnictwa
Ciekawe linki
Napisz do nas

Wrocław, 12 grudnia 2007 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AKT
24 stycznia 2008 r.

     Zgodnie z pkt. 3.1.2.3.a) Regulaminu AKT, Zarząd AKT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków koła w dniu 24 stycznia 2008 r. o godz. 18:00 w Klubie Turysty Oddziału Wrocławskiego PTTK (Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12, IV piętro).

Proponowany porządek obrad:
   1. Wybór prezydium obrad: przewodniczącego i sekretarza (prezydium będzie pełnić równocześnie funkcje Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej),
   2. Zatwierdzenie szczegółowego porządku obrad,
   3. Zatwierdzenie regulaminu obrad,
   4. Ustalenie prawomocności Zebrania przez prezydium obrad,
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
   6. Sprawozdanie władz koła – Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z bieżącej kadencji,
   7. Dyskusja nad sprawozdaniami,
   8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
   9. Wybór nowych władz AKT: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  10. Dyskusja i uchwalenie wniosków dotyczących kierunków działania koła w nowej kadencji,
  11. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie z działalności Akademickiego Klubu Turystycznego w bieżącej kadencji będzie wyłożone do wglądu w Biurze Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12 w okresie 16-23.01.2008 r.

Wnioski dotyczące działalności AKT można składać:
   1. pisemnie na Spotkaniach AKT, na ręce sekretarza Zarządu AKT Andrzeja Wojciechowskiego,
   2. listem na adres elektroniczny sekretarza Zarządu AKT: aewoj@poczta.onet.pl,
   3. ustnie podczas Walnego Zebrania AKT.

Jednocześnie przypominamy, że w Zebraniu, z głosem decydującym, mogą wziąć udział tylko członkowie AKT z opłaconą składką członkowską PTTK za 2007 rok oraz osoby, które zapisały się do AKT w 2008 roku, do dnia 23 stycznia 2008 r.


     W imieniu Zarządu, bardzo proszę wszystkich Członków AKT o niezawodne przybycie na to Zebranie. Walne Zebranie jest raz w roku i myślę, że każdy z nas może poświęcić Klubowi ten jeden wieczór.

Waldek Brygier