Akademicki Klub Turystyczny

Oddział Wrocławski PTTK
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Menu:

AKT Wrocław
Aktualności
Imprezy
Archiwum
Wydawnictwa
Ciekawe linki
Napisz do nas

Wrocław, 2008.01.28

     W związku z tym, że dnia 24.01.2008 nie odbyło się Walne Zebranie AKT – ZABRAKŁO KWORUM – Zarząd Akademickiego Klubu Turystycznego ponownie zwołuje 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków AKT
dnia 21 lutego 2008 r. o godzinie 18:00
w sali N1 Wydziału Farmacji Akademii Medycznej, Wrocław, pl. Nankiera 1

PROSIMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW AKT 
O NIEZAWODNY UDZIAŁ W ZEBRANIU!!

     Proponowany porządek obrad:
   1. wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania,
   2. wybór prezydium obrad: przewodniczącego i sekretarza (prezydium będzie pełnić równocześnie funkcje Komisji Uchwał i Wniosków),
   3. zatwierdzenie szczegółowego porządku obrad,
   4. zatwierdzenie regulaminu obrad,
   5. sprawozdanie władz Klubu – Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z bieżącej kadencji,
   6. dyskusja nad sprawozdaniami,
   7. głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
   8. wybór Komisji Wyborczej i ustalenie listy kandydatów do nowych władz AKT,
   9. wybór Komisji Skrutacyjnej,
   10. wybór nowych władz AKT: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   11. dyskusja i uchwalenie wniosków dotyczących kierunków działania Klubu w nowej kadencji,
   12. zamknięcie obrad.

     Sprawozdanie z działalności Akademickiego Klubu Turystycznego w bieżącej kadencji jest wyłożone do wglądu w Biurze Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12.

     Wnioski dotyczące działalności AKT można składać:
   1. pisemnie na zebraniach członków Klubu podczas zebrań co drugi czwartek w godz. 18:15-20:00 w Klubie Turysty Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, IV piętro, na ręce sekretarza Zarządu AKT Andrzeja Wojciechowskiego,
   2. listem na adres elektroniczny sekretarza Zarządu AKT: aewoj@poczta.onet.pl,
   3. ustnie podczas Walnego Zebrania AKT.

    Jednocześnie przypominamy, że w Zebraniu mogą wziąć udział z głosem decydującym tylko członkowie AKT z opłaconą składką członkowską PTTK za rok 2007 lub 2008.

sekretarz Zarządu AKT
Andrzej Wojciechowski